رفتن به نوشته‌ها

مزیت ملی

مزیت ملی هالوکور

در شرایطی که دنیا با مشکل کم آبی مواجه هست، و این مشکل در ایران بیش از هرزمان دیگر، و در استان یزد بیش از هر مکان دیگر وجود دارد، هالوکور به عنوان ناجیِ ارزشمندترین سرمایه ملی در حال تولید است. 

برای تولید هالوکور، 

به طور متوسط به  ۶٠٠٠ لیتر آب در سال نیاز است، 

این در حالیست که مصرف آب در کارخانه آجر سازی با حجم تولید مشابه، 

۶٠٠٠ لیتر در هفته میباشد… 

منتشر شده در همه مطالب

0 comments